Almindelige betingelser

Nedennævnte betingelser omfatter godkendelse og efterprøvning af ledelsessystemer.

Aftale om løsning af opgaver

Før arbejdet påbegyndes, skal der være truffet juridisk bindende aftale vedrørende opgavens art og omfang, tidsplan og økonomi. tilmelding via tilmeldingsmodul på hjemmeside betragtes som juridisk bindende tilmelding.

Ejendomsret og ophavsret

VALIDAN ApS godkendelsesbeviser, attester m.v. må kun offentliggøres i deres helhed og med kildeangivelse. Anvendelse af uddrag og i citatform må kun ske efter skriftlig aftale herom.

Manglende opfyldelse af aftale

VALIDAN ApS kan ikke gøres ansvarlig for ikke at opfylde aftaler, helt eller delvist, såfremt dette skyldes begivenheder uden for VALIDAN ApS indflydelse.

Manglende opfyldelse af aftale

VALIDAN ApS kan ikke gøres ansvarlig for ikke at opfylde aftaler, helt eller delvist, såfremt dette skyldes begivenheder uden for VALIDAN ApS indflydelse.

 Garanti

 VALIDAN ApS påtager sig at foretage en revideret godkendelse, hvis der viser sig fejl, der skyldes mangel ved godkendelsesprocessen. Denne garanti begrænses til fejl, som viser sig inden 12 måneder fra godkendelsesdatoen.

Ved en fornyet godkendelse skal VALIDAN ApS have adgang til alt relevant materiale, faciliteter, registreringer m.v. samt til nødvendigt samarbejde med rekvirenten.

Ansvar

VALIDAN ApS er ikke erstatningsansvarlig for tab eller skade, medmindre det kan dokumenteres, at tabet eller skaden er opstået på grund af fejl eller forsømmelse begået af VALIDAN ApS i forbindelse med godkendelsesprocessen.

VALIDAN ApS hæfter ikke for driftstab, tidstab, avancetab eller lignende indirekte tab.

VALIDAN ApS løser sine godkendelsesaktiviteter på grundlag af gældende standarder og den viden og teknik, VALIDAN ApS råder over. VALIDAN ApS påtager sig ikke erstatningsansvar, medmindre det kan bevises, at denne viden eller teknik var mangelfuld på tidspunktet for godkendelsen.

VALIDAN ApS fralægger sig erstatningsansvar for skader, som måtte indtræffe i forbindelse med en anvendelse af afgivne data og prøvningsresultater, som ligger uden for den opgave og uden for det formål, i forbindelse med hvilke VALIDAN ApS har udstedt godkendelsesbevis.

VALIDAN ApS har intet erstatningsansvar for indtrufne skader, såfremt en skade skyldes en egenskab ved et produkt eller en anvendelse af et produkt, som enten ikke er afprøvet eller undersøgt og beskrevet i godkendelsesgrundlaget og prøvnings- eller undersøgelsesrapporten, eller som afviger fra VALIDAN ApS beskrivelse i godkendelsesgrundlaget og prøvnings- eller undersøgelsesrapporten af produktegenskab eller af en mulig produktanvendelse.

Hvis andre end rekvirenten rejser krav om erstatning mod VALIDAN ApS begrundet i forhold, der ligger ud over det erstatningsansvar, som VALIDAN ApS i henhold til ”ansvar” har påtaget sig, er rekvirenten pligtig til at overtage sagens førelse og skadesløs holde VALIDAN ApS for alle omkostninger, herunder sagsomkostninger og erstatningsbeløb.

Tvister

Såfremt der opstår tvist mellem rekvirenten og VALIDAN ApS i forbindelse med udførelsen af en opgave eller fortolkning af aftalen, skal tvisten, såfremt den ikke kan løses ved forhandling mellem parterne, afgøres af Det Danske Voldgiftsinstitut på grundlag af dansk ret.

Godkendelsesmærker

Enhver form for anvendelse af VALIDAN ApS mærke kræver en skriftlig aftale med VALIDAN ApS. Proceduren for anvendelse af logo fremgår af vores hjemmeside.